چرا این وسط، به حاج قاسم سنگ پرت می‌کنند!؟

چرا این وسط، به حاج قاسم سنگ پرت می‌کنند!؟

اکنون چراغ امید یک ملت به آینده را سلیمانی ها روشن نگاه داشته اند. چراغ مطالبه کارآمدی و عدالتخواهی از مسئولان را. اکنون مردم ایران الگوی درخشانی دارند که سقف خواسته هایشان را بالا برده و امید آن ها را به ظهور دوباره چنین مردانی افزایش داده است. آنان که به این مجسمه کارآمدی و عدالتخواهی سنگ میزنند، می خواهند باورها و امیدهای ملی را دوباره خرد کنند. به گواه تاریخ، تنها ملت هایی که از خود و از قهرمانانش مأیوس باشند را می توان به دریوزگی قدرت ها و ابرقدرت ها برد.؛
از انتخاب منطقه ای تا لیست های طایفه ای/خطری که کهگیلویه و بویراحمد را در انتخابات شورا های شهر تهدید می کند

از انتخاب منطقه ای تا لیست های طایفه ای/خطری که کهگیلویه و بویراحمد را در انتخابات شورا های شهر تهدید می کند

یکی از مهم‌ترین مشکلات لاعلاج انتخا‌بات شورا ها در استان کهگیلویه و بویراحمد تعصبات قومی و قبیله‌ای است. انتخاب حق مردم است اما متاسفانه اکثراً این حق را در جهت نگرش قومی و قبیله قربانی می‌کنیم‌.  در کشور ما میزان مشارکت مردم در انتخابات بالاست و میانگین حضور مردم در انتخابات همواره بالای ۵۰ درصد بوده

فرهنگ جای پدرخواندگی یا پدر کشتگی نیست

فرهنگ جای پدرخواندگی یا پدر کشتگی نیست

ساختار فعلی فعالیتها نیاز به تغییر و تعمیر دارد. شفافیت، کیفیت، تنوع و گیرایی می طلبد. بدنه این استان توسعه نیافته، پر است از جوانان خلاق با الگو و مدلهای فرهنگی کارآمد. هر کدام می توانند یک کارگزار فرهنگی باشند. بخشی از این فرهنگ آسیب دیده را بازسازی و وارد زندگی اجتماعی مردم نمایند.