اگر قرار است مثالی برای ناکارآمدی بزرگیِ دولت بیان کرد ، بی تردید سازمان جهاد کشاورزی مصداق این مثال است. سازمانی طویل و گسترده با ساختمان ها و حجم زیادی نیرو که نتوانسته است با اهداف تعریف شده نقشی مثبت در تولیدات کشاورزی و باغی و دامی داشته باشد.سال ها ست در اثر سیاست گذاری های اشتباه صدها طرح کشاورزی نیمه تمام و ورشکسته در استان بر زمین مانده است و نمونه های فراوانی از انحراف تسهیلات بخش کشاورزی وجود دارد. عملکرد ضعیف سازمان جهاد کشاورزان در قسمت هایی جز مانع و ایجاد زحمت خیری برای کشاورزان نداشته است. مشخصا آن بخش از عملکرد سازمان که سال ها در تاریکخانه نهان مانده است و نوری بر آن نتابیده است ، امتیازات گسترده ای است که در قالب واگذاری های پخش عامل بذر ، کودهای شیمیایی و علوفه های یارانه ای به افراد خاص داده میشود و پشت بند این رانت و حواله سازی ها فساد و تشکیل بازارهای سیاه است که به قیمت بالا رفتن هزینه های تولید ، برای عده ای ثروت آوری بدون زحمت است. مشخصا حکایت این روزهای افزایش قیمت بذر نمونه ای از همین چرخه ی رانت و ناکارآمدی است. اینکه چرا تنها شرکت انحصاری تولید و پخش بذر در شهرستان کهگیلویه با وجود دریافت بذر یارانه ای از دولت تنها به سی درصد تعهدات خود در قبال کشاورزان عمل کند جای سوال است و مهمتر اینکه بر اساس کدام بند قرارداد و مجوز بذر را با افزایش صد درصدی قیمت به دست کشاورز می رساند؟
سال هاست پخش کود های شیمیایی و علوفه های دامی با قیمت دولتی به عاملینی داده میشود که بیشتر از طریق بازار سیاه به دست کشاورز واقعی میرسد.صنف کشاورز و دامدار یک تنه بار تولید را با وجود سازمان های پر هزینه ی دولتی بر دوش میکشد و ناآشنا به روابط مرسوم دولتی و اداری دست شان از ردیف های یارانه ای دولتی کوتاه است.گلبونگ