آدم زمختُ عاقلی بی/یه آدم هیکلوی ناتاهلی بی
 یه غوری داشت که دایم چوی منش بی/هله ی بوری و بالا دومنش بی
 همیشه سفره ی نونش الم بی/مزیف چوی و قیلونش الم بی
 جخونی ایره من دَسل درازش/یه ساعت هم قضا نیبی نمازش
 ستینی بی بوا زِر بار نیره/همی آدم ودیندای کار نره
 یو وابی کار اَ صُب تا پسینش/که قیلون ایکشی چوی که وین
 فقیر از دار دنیا شنگلی داشت/یه پارینه ی ملوس زنگلی داشت
 یه نقصی داشت که مهلی خاولو بی/امیدش غیره زا ته گاو سهو بی
 خوشا خوش ایگو گاو مهلی گرونه/دوازده ماه سال ایگو وگونه
 مِن هر پیری ایره سی گاو نرزی ایکه/و بالای گاو سهو هی قرض آیه
 دپر قرض ایکه تا سر ماه بیای/حواله ی دا که بلین گاو بزای
 چقدر آدم نشسو سال پایی و پارینه ی بوا هرگز زنایی
 ده غیرا خوش بی و تزبه عقیقش/برهکاری رسی تا هند جیب
 غروسی وا هف هشتای مرگی هم داشت/زمسونل که ایبی جو همی کاشت
 غروسش پا پری گل باقلی بی/از ای صُب تا پسین مِن بِن کله ی بی
 همو مِن بِن کله سیش گندم ایبو/بوا جونش غروسش بی خوش آگوست
 غروس اَ یه ماشینی مِن دِه سوند/هف هشت روزی یه باری زورکی خوند
 خلاصه تا یه شو مِن سه زمسون/روه ایکَشه و ایره من کله دونم
 زمسون بی و هر کس زر پتو بی/نه لوکه ی شوکُ نه پاسه کتو بی
 روه سی خوش نشسو مرگل خه/گهی رون گهی بالو کله خه
 یه جا پر که همو مرگل ملوس/هف هشتا مرگ خه غیرا غروس
 خلاصه شو گذشتو صب ایای/حمار از پشت کوه روز ایران
 بوا از خاو وریسا چی همیشه/وریسا تا بشوره دست ریشه
 تیش سومسو دی در اشکناره/یه مشتی پر من صحرا پشکه داره
 کله وازه ولی مرگلش نیسه/یه مرگی کلشَ هسه کلشَ نیست
 کلو وابی یه قردی سر صدا که/یه شوری دم کله مرگل عزا که
 قسم خه غیرا زا امشو بشینم/بله ی نه سی روه نقشه ی بچینم
 گوامشو اینشینوم من قطارش/هف هشتا تیربرناو دم من لارش
 پسین ایوبی ایره ی زر شناشیر/غروس ای بنده وُ ایشین وو دیر
 لحافی ایورده سر دوشونش/و در بی لور پنج تیر پرونش
 یه قردی تیه ری که دشت وخاو ره/تماسا خسته وابی مشت وخاو ره
 روه اومه ایبینه که کاهیره خاو/حمار ایره ی غروس هم دراوه
 روه از ترس جونش سر صدا که/بوا ایپره برنوَ ولا که
 تفنگه ایبینه سیل جای روه که/سه چهار تاتیره ودیندای روه که
 یه دم سر ایخره ایوسه سر پشت/تفنگ اَ دسش ایره ی گاو هم کشت
 ده وقتی دی که تش زی زندیش/و مه ایچینه تیر آ خریش
 وریسا اومه ور بردی تکی زه/از او گَپل گرونوی قیمتی زی
 گو بو اگر روزی گپ زندیی زه ی/گپو وابیری وُ چیما زنی ایسی
 همیشه خاستت از دنیا گپو بوی/ولی دندون حرصت کشکلو بوی