آخرین اخبار

نظر محمود منطقیان در مورد تغییر نام استان

موافقان ومخالفان تغییر نام استان هریک دلایلی برای خوددارندوبهتراست هردو طرف دریک فضای آرام وبه دورازتعصب واحساسات نابجا، به سخنان واستدلالهای همدیگر گوش فرادهند

اشتراک گذاری
24 November 2016
کد مطلب : 3728

چندروزی است که بحثهای داغ ازتغییرنام استان به میان آمده وافرادبه صورت موافق ومخالف بابیان ونوشتارهاواکنشهایی ازخود نشان داده اندواین رخداد حال ووضع ویژه ای را درمیان مردم استان به وجودآورده است. دراینجا بیان چندنکته ضروری به نظرمی رسد: ۱-مردم شریف استان ازهرتبار ومنطقه ای بایدمراقب باشند که طرح این گونه پیشآمدهانباید به وحدت وهمدلی وبرادری آنها زیان برساندواسباب بروز کدورت وبدبینی واختلاف درمیان آنها بشود.همدلی و وهمگامی وپیوندمسالمت آمیز نیازهمیشگی ماست. ۲-هرگاه یک مسئله وپدیده ای رخ می نمایددرست این است که باخونسری وپژوهش وگفتگو وشنیدن سخنان همدیگرباتکیه براستدلال واحترام متقابل برای حل مشکل گام برداشت. مسلماتغییرنام استان مخالفین وموافقینی دارد وازاین روی هیچ طرفی نبایدسعی کندبا خشونت گفتاری ورفتاری و توهین به طرف مقابل خودرا محق دانسته وطرف مقابل راکهنه پرست،قوم گراویا خائن ومغرض وبی هویت به شمارآورد.به درستی که موافقان ومخالفان تغییر نام استان هریک دلایلی برای خوددارندوبهتراست هردو طرف دریک فضای آرام وبه دورازتعصب واحساسات نابجا، به سخنان واستدلالهای همدیگر گوش فرادهند ومردم راازطریق فضای مجازی ودیگررسانه ها مانندروزنامه ها،نشریات و صداوسیمادرجریان افکارو برداشتها واستدلالهای خویش قراردهندواذهان راروشن نمایند تامردم بافهم ودرک وآگاهی و نه صرفاازروی تعصب واحساس-داوری کنندودرصورت نیازتصمیم بگیرند. ۳-بنده باورم براین است که این موضوع نیازبه بررسی دقیق وسنجیده وهمه جانبه دارد وتصمیم شتابزده وناسنجیده پیامد ناخوشایندی درپی خواهدداشت. پس ازتمام تدابیروبررسیهای لازم نیازحتمی به یک همه پرسی ازطریق کل مردم استان برای تغییرویاعدم تغییرنام استان وجوددارد. یعنی تصمیم نهایی دراین باره حق اکثریت مردم استان است و وخلاف اراده مردم استان عمل کردن نه پسندیده است ونه مقبول وحاصلش دوگانگی واختلاف وبی اعتمادی است

این مطلب بدون برچسب می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *