در لایو اینستاگرامی بدون تعارف که باایده ی خبرنگار گچسارانی علیمرادکاظمپور باحضور حاج عبدالرحیم رحیمی، فرماندارسابق شهرستان گچساران برگزارشدنکات بسیار مفیدی به دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی این خبرنگار ارائه داد.
مرد کهنه کار فرهنگی وسیاستمدار تازه نفس، که تجربه ی جانبازی در هشت سال دفاع مقدس،تجربه ی هشت سال فرمانداری شهرستان گچساران و سی وسه سال خدمت به مردم دیارش، اورافراتر از یک چهره تکراری، به دیگران معرفی کرد.
رحیمی در ابتدای صحبتهای بدون تعارفش باخبرنگارگچسارانی، از شگردهای خاص وزیرکانه که معرف چهره ای سخت، بدون واکاوی آسان سیاسی، از اوست به چندنکته ی مهم اشاره کرد.
وی بابیان اینکه از چه طایفه یاتیره واصالتی هست واشاره به همخونی وپیوندبابیشترین طوایف هم استانی وهمشهری، از عدم مرزبندی طایفه ای صحبت کردومتفاوت ترازبقیه، از مرز انحصاری نژادی خودرا رهانید.
فرماندارپیشین شهرستان گچساران بااشاره به قومیتهای ساکن گچساران و باشت به نیکی از بهبهانی ها، اصفهانی ها، همدانی ها، بختیاری ها، دهدشتی ها نام برد که البته زیرکانه ی خاص یک فرد در میدان رقابت سیاسی فراتر از فرماندار بودن خودرا به نمایش گذاشت. او خوب می داند وقتی پای سفره ی دل مردم می آید نگاه طایفه ای و قومیتی ضربه ی مخرب برای آینده ی پیش رویش است.
عبدالرحیم رحیمی بسیار حکیمانه و مدبرانه به موضوع نشستهای خانگی یا به تعبیر وی تبلیغات زود هنگام، با نگاهی فراملی تر به آمار روزانه فوتی های ملی کرونا ویروس اشاره کرد و با احترام به آمار روزانه متوفیان ملی ویروس منحوس کوئید۱۹ اعلام کرد احترام به سلامت مردم احترام به ولایت فقیه هست که نظر وشرط حضور داوطلبان احتمالی انتخابات رابررعایت موازین سلامت مردم دانست.
این چهره ی سیاسی در ادامه ی گفتگویش صراحتا در مورد قیاس نشستهای خانگی عنوان کرد اگر حضورم درمجالس ونشستها، بخواهدحتی جان یک نفررابه خطر بیندازد، این بودن را نمی خواهم و ترجیح میدهم باحضورمجازی با مردم در ارتباط باشم.
فرماندارپیشین گچساران گفت: ماداوطلبانی احتمالی هستیم وباثبت نام درهشتم فروردین ماه هزاروچهارصد، اگر از فیلتر شورای نگهبان رد شویم ودرلیست اعلامی به فرمانداری ها قراربگیریم می توانیم بگوییم نامزدیاکاندیداهای انتخاباتی هستیم.
رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگارگچسارانی از تعامل حضور وی وساسان تاجگردون درجبهه ای واحدگفت: ساسان تاجگردون شخصیتی حقیقی داردومن تعیین تکلیف نمیکنم اماحضورمن بامشورت بابزرگان،ریش سفیدان واحترام به خردجمعی، رقم خورده است و زمانی که عدم حضورغلام تاجگردون اعلام شددر خود توانایی اعلام حضوردیدم.
رحیمی مخالف نگرش قومی وطایفه ای است وعنوان کرد برای پیشرفت آبادانی عمران وتعالی شهربایدتعامل باتمامی نگرشهای سیاسی وطوایف باشد.وی خواسته ی مردم را اصل انتخابات خواند وعنوان کرد به خواسته ونظر مردم گردن می نهد و این مردم هستند که تعیین کننده ی سرنوشت خود هستند.
ازهمان ابتدا از زمین زدن تاجگردون توسط رقیبانش اعلام انزجارکردوگفت جز رکودی چندین ماهه چه چیز عاید مردم شده است.
البته باید نکته ی پررنگ ومهمتر این چهره ی محبوب ومتعادل را به خوبی برای مردم آنالیز کنیم او معتقد است مردم تعیین کننده ی اصلی هستند درحالی طیف موافق وی، طبق سخنان صریح انتخاباتی غلام تاجگردون بخاطرمی آورندجمله ای که هیجان طرفداران تاجگردون رادوچندان کرد: اگر من نباشم ماتعیین می کنیم چه کسی باشد.
حال اینکه ایده ی رحیمی برانتخاب یکپارچه ی مردم است.
باید دید آیامردمِ دیدگاه رحیمی همان جمعیت پیرامون غلام تاجگردون هستند که اگر این باشد او به شدت سبدآرا وقدرت طیف مخالف رانادیده گرفته است.
و اگر این نیست ودیدگاهی عمومی دارد وبه نظرجمع درآخر ایمان داردماشاهدیک ورود متفاوت هستیم.
در نوشته های بعدی واکاوی بهتری ازشخصیت وفعالیت سیاسی این فرهیخته ی سیاسی فرهنگی باسی وسه سال سابقه ی خدمت به مردم خواهیم داشتبی شک نگرش این فرد سیاستمندکه دوره ی اقتدارش در کسوت فرمانداری بی تکرارترین دوره ی نظارتی ودستگاهی داخلی محسوب می شودبسیار وسیع، مطالعه شده وبازهم بابرنامه است و می طلبد باری دیگر علیمرادکاظمپور تیترش راتکرارکند: رحیمی بابرنامه آمد.

  • نویسنده : نرگس احمدپور