آخرین اخبار

چه کسانی می توانند شهردار شوند؟

اما چه کسی می تواند شهردار شود؟چه نوع مدارک تحصیلی و گرایش هایی منطبق با موضوع شهرداری است؟

اشتراک گذاری
17 تیر 1396
کد مطلب : 9735

اردیبهشت ماه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمامی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد همزمان با سراسر کشور برگزار گردید و شهرستان های استان منتخبان خود را برای یک دوره چهار سال جدید که حدود یک ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می کنند شناختند.

انتخاب شهردار و نظارت بر فعالیت وی و مجموعه شهرداری از جمله مهمترین وظایف شورای شهر است که به دنبال اجرای این بند از قوانین شوراها،اعضای جدید شوراهای استان از هم اکنون در حال رایزنی برای انتخاب شهرداران حوزه های خود هستند.

 

اما چه کسی می تواند شهردار شود؟چه نوع مدارک تحصیلی و گرایش هایی منطبق با موضوع شهرداری است؟
بحث احراز صلاحیت شهردار مهم بوده و میطلبد که اعضای جدید با آگاهی از قوانین احراز صلاحیت به انتخاب شهردار همت گمارند.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ به استناد مواد ۷۲ و ۹۴ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ ـ کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب که دارای شرایط زیر باشند :
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب ـ حتی المقدور متاهل و دارای حداقل ۲۵ سال سن و ۵ سال سابقه اجرائی در موقع انتخاب شدن .
پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت ) یا داشتن دایم در زمان صلح .
ت ـ اعتقاد به مبانی اعتقاد به مبانی جمهوری ایران و قانون اساسی .
ث ـ دارا بودن حسن شهرت .
ج ـ داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار .
چ ـ نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
ح ـ دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر :
۱ ـ حداقل تحصیلات کارشناس (لیسانس ) برای شهرداریهای درجه (۱ تا ۶ ) .
۲ ـ حداقل تحصیلات کارشناس (لیسانس ) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداریهای درجه ( ۷ تا ۱۰ )

۳ ـ برای شهرداریهای درجه (۱۱ و ۱۲ ) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور .

 

تبصره ۱ ـ کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرائی ـ که حداقل ۲ سال را در سمت شهردار و یا مدیریت (سرپرستی و بالاتر) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها خدمت کرده باشند ـ یا دارای ۴ سال تجربه در امور مربوط به شهرداری باشند نیز میتوانند عهده دار تصدی شهرداریهای از درجه (۱ تا ۶ ) شوند .

 

تبصره ۲ ـ کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه سابقه اجرائی و حداقل چهار سال سابقه کار و تجربه در سمت شهرداری درجه ۱ تا ۶ و یا معاون شهردار در شهرداری درجه ۷ به بالا یا مدیریت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها باشند نیز میتوانند تصدی شهرداریهای درجه ۷ تا ۱۰ را عهده دار شوند .

 

تبصره ۵ ـ کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی مندرج در ردیف ۲ بند ح ماده ۱ این آئین نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه ۷ تا ۱۰ و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه ۱۱ تا ۱۲ و یا مدیریت میانی به بالاو همتراز از آنها در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها باشند نیز میتوانند برای احراز سمت شهردار در شهرداریهای درجه ( ۱۱ و ۱۲ ) و تهران انتخاب شوند .

تبصره ۴ ـ انتخاب مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها و همچنین معاونان استانداران و مدیران کل ستادی حوزه عمرانی وزارت کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشته های مندرج در ردیف ۲ بند ح ماده ۱ این آئین نامه و حداقل ۲ سال سابقه خدمت در سمتهای مذکور به سمت شهردار بالامانع است .

تبصره ۵ ـ در صورتی که اشخاص موضوع تبصره های بالا یکی از دوره های مکاتبه ای یا حضوری مدیریت میانی شهرداری ، منطبق با دستورالعملهای وزارت کشور را با موفقیت گذارنده باشند دوره مذکور معادل یک سال تجربه در امور شهرداری و چنانچه دوره عالی مدیریت شهرداری و چنانچه دوره عالی مدیریت شهرداری و مطابق با دستورالعملهای وزارت کشور را گذارنده باشند دوره مذکور معادل ۵/۱ سال تجربه در امور شهرداری برای آنان محسوب خواهد شد .

 

تبصره۶ ـ منظور از درجه شهرداری در این آئین نامه درجه بندی شهرداریها موضوع تبصره ۱ ماده ۱ آئین نامه و مزایای شهرداران (موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۱ /ت ۱۱۱ هـ مورخ ۱۳۷۰ هیات وزیران می باشد و در صورت اصلاح درجه شهرداریها در آئین نامه اجرائی یاد شده مفاد این آئین نامه اجرائی یاد شده این آئین نامه اجرائی یاد شده مفاد این آئین نامه متناسب با آن اصلاح خواهد شد .

 

تبصره ۷ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آئین نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق تجربی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نمی باشند
تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق مذکور در این آئین نامه معاف می باشند و انتخاب آنان برای تصدی سمت شهردار در شهرداریهای با همان درجه بلامانع است .

 

تبصره ۸ ـ تشخیص همترازی مدیریت و سرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به عهده وزارت کشور است .

 

تبصره ۹ ـ شهردار باید علاوه بر شرایط فوق به امور و ذی حسابی با تشخیص وزارت کشور آشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسط وزارت یاد شده تشکیل میشود شرکت نماید .

 

تبصره ۱۰ ـ در موارد استثنا انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با تایید وزیر کشور بلامانع است .

 

ماده ۲ ـ کسی که به سمت شهردار انتخاب میشود نباید صاحب موسساتی باشد که تمام یا بخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تامین می نماید و همچنین نباید در زمان تصدی این سمت رییس یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتها و موسسات مذکور باشد شهردار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن شهرداری یا یکی از موسسات تابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد .

 

تبصره ـ عضویت شهردار در هیات مدیره و مجمع عمومی و یا شورای شرکتها و سازمانها و موسساتی که وابسته و یا تابع شهرداریها و نیز موسسات عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی که شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکور در این گونه موسسات که بنا به تصویب شورای اسلامی شهر ضروری تشخیص داده شود از شمول این ماده مستثنی است .

 

ماده ۳ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد شهرداری مکلف است برابر دستور العمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد .

 

ماده ۴ ـ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندهای و تبصره های ذیل ماده ۱ و مواد ۲ و ۳ این آئین نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود ، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل میشود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود اعدام از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع ، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط ، حکم انتصاب را ملغی می نماید .

 

ماده ۵ ـ در صورتی که شهردار از بین کارگزازان شهرداریها و موسسات و سازمانهای تابعه و وابسته آنها و یا وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط ، به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده میشود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد ، وزارت کشور و شهرداریها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی می ندارند .

 

تبصره ۱ ـ شهردار خاتمه خدمت یافته ، میتواند ضمن داشتن شرایط استخدام موضوع ماده ۶ اصلاحی آئین نامه استخدامی شهرداری تهران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۵۷۰ / ت ۱۵۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۸ ) در صورت دارا بودن شرایط زیر ، ظرف یک سال از تاریخ خاتمه خدمت و یا صدور حکم قطعی برائت درخواست استخدام به شهرداری تسلیم نماید که در این صورت از شروط امتحان و مسابقه موضوع ماده ۷ اصلاحی آئین نامه یاد شده معاف خواهد بود .

 

الف ـ فاقد هرگونه ارتباط و تعهد استخدامی با موسسات موسسات مذکور در ماده ۵ این آئین نامه باشد .

 

ب ـ خدمت وی به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت ۴ سال خاتمه یافته است .

پ ـ حداقل دو سال متوالی یا چهار سال متناوب دارای سابقه خدمت مورد پذیرش وزارت کشور در سمت شهردار باشد .

 

ت ـ در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی دارای حکم قطعی برائت از مراجع صالح قضایی باشد .

 

وزارت کشور میتواند پس از تامین اعتبار در اولین بودجه اصلاح یا مقیم بودجه مطابق مدرک تحصیلی وی ، تحت عناوین ( کارشناس ، کمک کارشناس و کاردان ) با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست سازمانی مناسب برای وی در یکی از شهرداریهای سراسر کشور اقدام نماید پس از نرک پست مذکور توسط شاغل به هر عنوان پست یاد شده حذف میشود .

تبصره ۲ ـ اجرای مفاد تبصره یک در مورد شهردارانی که مطابق مفاد ماده ۷۳ قانون موضوع این آئین نامه از کار بر کنار شده اند ظرف مهلت مذکور منوط به تصویب شورای اسلامی شهر است .

 

ماده ۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده وزارت کشور .

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *