آخرین اخبار

بخشنامه جديد دولت براي بازخريد و بازنشستگي کارمندان مازاد

بخشنامه جديد دولت براي بازخريد و بازنشستگي کارمندان مازاد ابلاغ شد

اشتراک گذاری
26 خرداد 1396
کد مطلب : 9557

با بخشنامه جديد دولت، دستگاه هاي اجرايي که در بودجه مصوب امسال آنها براي بازخريدي کارکنان مازاد و يا بازنشستگي اعتبار مربوط پيش بيني نشده، مي توانند از منابع اعتباري حاصل از فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد براي اين منظور استفاده کنند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع: نحوه تأمين اعتبار بازخريدي کارکنان مازاد و يا بازنشستگي (تصويبنامه شماره 33766/ت54370هـ مورخ 24/3/1396 هيأت وزيران) را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ کرد.

هيئت وزيران در جلسه 21/3/1396 به پيشنهاد شماره 1188654 مورخ 6/3/1396 سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و به استناد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ياران.

ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمي و غيررسمي که تشخيص مازاد بر نياز بودن آنها بر اساس سياست هاي اصلاح ساختار نيروي انساني دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات مربوط و توسط شوراي راهبري توسعه مديريت مستقر در هر دستگاه تعيين و به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 2- دستگاه هاي اجرايي که در بودجه مصوب سال جاري آنها براي بازخريدي کارکنان مازاد و يا بازنشستگي اعتبار مربوط پيش بيني شده است، مي توانند طبق قوانين و مقررات مربوط و با رعايت بند (ب) ماده (1) اين آيين نامه نسبت به انجام بازخريدي کارکنان مازاد يا بازنشستگي آنها اقدام نمايند. در صورت عدم پيش بيني اعتبار براي بازخريدي کارکنان مازاد و يا بازنشستگي آنها و همچنين مکفي نبودن اعتبار پيش بيني شده، دستگاه هاي اجرايي مي توانند از منابع اعتباري حاصل از فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود براي اين منظور استفاده نمايند.

ماده 3- دستگاه هاي اجرايي مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مطابق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولي را به رديف هاي شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسيسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاري اراضي دولتي) نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمينان از وصولي رديف درآمدي، اعتبار رديف (165-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب براي اجراي مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاري به دستگاه هاي اجرايي ذي نفع اختصاص دهد.

ماده 4- دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از حصول اطمينان از دريافت اعتبار موضوع اين آيين نامه از خزانه داري کل کشور، نسبت به اجرايي نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) اين آيين نامه اقدام و براي آگاه کردن افرادي که طبق شرايط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق و مقررات مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مديريت خدمات کشوري) در خصوص ميزان وجوه بازخريدي متعلقه در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره- اولويت با پرداخت پاداش پايان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانين و مقررات ذيربط و تاريخ صدور حکم بازنشستگي خواهد بود.

ماده 5- بازخريدي کارکنان موضوع اين آيين نامه بر اساس ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) -مصوب 1384 و آيين نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.تسنیم

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *