آخرین اخبار

به بانوان شهرمان اعتماد کنیم

اول دفتر به نام ایزد دانا مشورت یکی از اساسی ترین و ابتدایی ترین بنیان های فکری و اجتماعی بوده که می توان گفت عمری به درازای اولین روزهای حیات بشری دارد. همواره مشورت نیکوترین راه برای تصمیم گیری در نزد بشر بوده و آنطور که تاریخ شهادت می دهد تکصدایی و تکروی نتیجه ای […]

اشتراک گذاری
19 فروردین 1396
کد مطلب : 8766

اول دفتر به نام ایزد دانا
مشورت یکی از اساسی ترین و ابتدایی ترین بنیان های فکری و اجتماعی بوده که می توان گفت عمری به درازای اولین روزهای حیات بشری دارد.
همواره مشورت نیکوترین راه برای تصمیم گیری در نزد بشر بوده و آنطور که تاریخ شهادت می دهد تکصدایی و تکروی نتیجه ای جز شکست نداشته و یا هم اگر توفیقی حاصل شده است مقطعی و گذرا بوده است.
واما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در نهایت براساس فصل هفتم قانون اساسی و بند های یکصد تا یکصد و هفتم فصل هفتم برگزاری انتخابات شوراها در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و اولین دوره ی این انتخابات در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار و شوراهای هر شهر وروستایی توسط مردم انتخاب شدند.
ﺍﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭﻧﺪ . ﻭ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺗﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪﻡ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ..است ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻻً ﺟﺪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻃﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻋﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
با ملاحظه قانون شوراها در می یابیم که انتخابات شوراها دارای ارزش بالایی در قانون اساسی کشور است.
اما یکی از مهم ترین وظایف شوراها انتخاب شهردار است برای درک اهمیت شهردار باید متذکر شویم که در کشور های توسعه یافته ای چون آمریکا فی المثل شهردار نیویورک یکی از مهم ترین مناصب دولتی آن کشور را دارد.
شهردار در واقع به خیاطی می ماند که باید زیباترین لباس ها را بر تن شهرش بدوزد.
طبعا زیبایی هر شهر از تمام جنبه ها چه بصری مانند آرایش خیابان ها ، پارک ها و معابر و ورودی و خروجی های شهر و چه غیر بصری مانند برنامه های فرهنگی و خانوادگی می تواند یکی از پیش زمینه های اساسی توسعه ی آن شهر باشد.
در مورد اینکه چینش انتخابی مردم هر شهر باید چگونه باشد تا خروجی انتخابات شهری سبز را برای همه نوید دهد بحث های زیادی وجود دارد اما یقینا حضور ، پیروزی و البته جسارت بانوان در ورود به عرصه ی مدیریت شهری و حضور در رقابت انتخاباتی شورا ها را باید به فال نیک بگیریم چرا که زیبایی مفهومی است که بازنان معنایی حقیقی تر پیدا می کند.
همانطور که همه مطمئنا براین مدعا گواهی می دهند زنان در مباحث زیبایی شناختی و هنری به طور کلی درمقابل زمختی ذاتی مردان لطافت و هنرمندی به مراتب بیشتری دارند.
و حال اگر به همه ی این ها شجاعت و جسارتشان را بیفزاییم نتیجه اش می تواند قابل توجه و اساسی باشد.و البته باید به فال نیک گرفت اقبال و اعتماد بدنه ی حتی سنتی استان به توانایی ها و مدیریت زنان را که می تواند گامی مهم برای برداشتن موانع و حرکت به سمت توسعه ای پایدار وخدشه ناپدیر باشد.
شهر یاسوج به عنوان یکی از پایتخت های طبیعت ایران گویی پشت نقاب سبز و عطر سیب هایش تفکری واپس گرا و مقاوم در برابر توسعه کمین کرده باشد که در همه ی این سال ها هنوز نتوانسته تبدیل به یک شهر متناسب با ظرفیت ها و القابش گردد..
شهر یاسوج بخاطر اقلیم منحصربفردی که دارد می تواند با مدیریتی علمی و کاربردی به سمت یک توسعه ی پایدار و البته منطقی حرکت کند بی شک نقش شهردار و شورای شهر در کنار دیگر مسولان استانی انکار ناپذیر و حیاتی است.
یکی از مهم ترین مسائلی که برای هرگردشگری جلب نظر می کند معابر ورودی و خروجی هر شهر در درجه ای اول و در دیگر گام پارک ها و فضای سبز درون شهری ، زیرساخت های لازم جهت اسکان مانند خانه ی گردشگر ، راهنما ، سرویس های بهداشتی و …، دسترسی آسان به بازار مرکزی و مراکز خرید ، کم بودن و یا منظم بودن بارترافیکی و طبعا وضعیت مناسب خیابان ها و معابر ، امکانات رفاهی مناسب برای معلولین و مواردی از این دست به شمار می رود.
و یقینا انتخاب یک شهردار متخصص و دلسوز که هم در معماری شهری متخصص باشد و هم به نوعی یک متخصص فرهنگی اجتماعی به حساب آید یکی از رسالت های خطیر شورای شهر قلمداد می شود‌.
به همه ی اینها مواردی چون پارک های بانوان ،پارک محلات ، ساماندهی خطوط چند گانه تاکسیرانی شهری که بعضا خود عامل اصلی بی نظمی ها و ترافیک های قفل شده ی معابر شهر یاسوج هستند و اقدامات فرهنگی چون تعبیه ایستگاه مطالعه درپارک ها و فضای سبز را می توان به عنوان بخشی از انتطارات مردم و شهروندان از شوراها برشمرد.

شورای شهر یاسوج انطور که از بررسی های میدانی برآورد می شود نیاز به یک نیروی جمعی تازه نفس ، جوان ، جسور و مهم تر از همه متخصص و کارآمد نیاز دارد تا هر صبح برآمدن آفتاب از دنا نوید بخش روزی با نشاط و شهری زیبا و سبز باشد برای مردمان سرزمین دلاوران.
در این دوره از انتخابات درکنار مردان سردوگرم چشیده جوانانی کاندیدا شده اند که اگر بعضی از نگاه های طایفه ای و سندروم معروفیت را لحاظ نکنیم یقینا جسارت و حساسیت شان شایسته ی تقدیر است.
در این میان حضور و سرسختی بانوان مقوله ای است که نیاز به تحلیل های دقیق تر و مبسوط تری دارد اما می شود گفت رستاخیز بانوان طنین فریادهای حق خواهی قشری است که کمترین سهم را در مدیریت شهرشان علیرغم لیاقت و ظرفیت فکری و عملی شان دارند .
در واقع زن هایی که آهسته آهسته از پستوی خانه های تعصب به کارمندان درجه ی دو وسه ادارات ، منشی های پزشکان و وکلا و فروشندگان بازاری رسیده بودند در سال های اخیر تمام این پرده ها را دریده اند و حال چادر به سر کرده اند تا شهرشان را مدیریت کنند وانشاالله میهنشان را.
ضمن احترام به همه ی بانوانی که جسورانه قدم در راه بزرگ مدیریت و زیباسازی شهر و دیارشان برداشته اند امید است که شهروندان یاسوجی فارغ از نگاه های قومی و سنتی در انتخابات امسال برای فردایی سبز یاری دهنده ی شیردختر شجاع و مهندسشان سرکار خانم الهه ی شیروانی باشند تا انشاالله افق های درخشان تری را برای شهری سبز تر ، جامعه ای با نشاط تر و مهم تر از آن بانوانی پویاتر و نقش آفرین تر پیش روی خود بگشایند.
فردا آن روزی است که تو تعیین می کنی خورشیدش چگونه طلوع کند ، چگونه بتابد تا تو زیبایی های غروبش را بیشتر نظاره کنی.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *