همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز، رئیس دانشگاه یاسوج نیز به فکر خانه تکانی در این دانشگاه افتاد و در یک اقدام کم سابقه ۸ تغییر مدیریتی در این دانشگاه انجام داد.

دکتر محمودرضا رحیمی طی احکامی جداگانه و به استناد آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، «دکتر ناصر نوشادی» را به عنوان مدیر گروه روانشناسی و «دکتر قائمی اصل» را به عنوان مدیر گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج منصوب کرد.

در این احکام آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و هماهنگی با معاونت‌ها و ریاست دانشکده‌ی مربوطه‌ی در جهت حسن انجام وظایف و امور محوله موفق و سربلند باشید.

رحیمی به استناد «بند ۱۰ مورد هـ از ماده ۴ و بند الف از ماده ۱۷» آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، و در احکامی جداگانه «دکتر فیاض» را به عنوان «سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی» ، «دکتر بازیار» به عنوان «سرپرست مدیریت گروه ریاضی»، «خانم دکتر رفیعی» به عنوان «سرپرست گروه شیمی» ، «دکتر بهشتی» به عنوان «مدیر گروه علوم اجتماعی» ، «دکتر معمار» به عنوان «مدیر گروه علوم دامی» و «دکتر امیدوار» را به عنوان «مسئول مرکز محاسبات سریع دانشگاه» منصوب کرد.مدت زمان این احکام دو سال می باشد.

گفتنی است این انتصابات در شرایطی انجام گرفت که برخی شنیده ها حاکی از احتمال برکناری دکتر رحیمی رئیس این دانشگاه در آینده ای نزدیک است و این ۶ انتصاب را در این شرایط به نوعی جای تامل دارد.