آخرین اخبار

افق های درخشان نفت گچساران برای اقتصاد استان کهگیلویه وبویراحمد

  وقتی که صبح بیستم دی ماه سال جاری تصویر حکم مدیریت شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران به نام هوشنگ صیدالی عمومی گردید،کمترکسی حتی احتمال ورودفردی بومی رابه مسندیکی از مهم‌ترین شرکت های عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیزبرخود متصورنبود. با توجه به فضای آزادنقدونظردرهمه زمینه هادرجمهوری اسلامی گروه های موافق ومخالف دراستان کهگیلویه وبویراحمدوبه […]

اشتراک گذاری
۱۵ بهمن ۱۳۹۵
کد مطلب : 7940

 

وقتی که صبح بیستم دی ماه سال جاری تصویر حکم مدیریت شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران به نام هوشنگ صیدالی عمومی گردید،کمترکسی حتی احتمال ورودفردی بومی رابه مسندیکی از مهم‌ترین شرکت های عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیزبرخود متصورنبود.
با توجه به فضای آزادنقدونظردرهمه زمینه هادرجمهوری اسلامی گروه های موافق ومخالف دراستان کهگیلویه وبویراحمدوبه خصوص درشهرستان گچساران دست به قلم برده وهریک ازنگاه حزب ودسته ودرلباس حمایت ازافرادحامی خود،این انتصاب را مورد تحلیل قرارددادند.
منصفانه بپذیریم افرادی که محصول اتاق های فکری هستند،که براین باورندکه استان کهگیلویه وبویراحمدالزامابایدمدیرانی بومی ویاغیربومی رابه خودببیند،بی شک همان افرادی هستندکه عوامل ترویج فرهنگ بازگشت به عقب دراستان رادرباورهای مردمی پایه گذاری نموده اند.
سوابق تغییرمدیریت های این شرکت درگذشته همیشه بانقدهاونظرهایی برخورداربوده که کمترحول محور منافع ملی در حال چرخش بودند .
ازهشت سال پیشنه درخشان خدماتی که هوشنگ صیدالی درشرکت گازاستان کهگیلویه وبویراحمدبخواهیم عبورکنیم،ازقانون مندی،تدبر،شجاعت وصراحت بیان،که ازبارزترین خصیه هایی است که همیشه منتقدان حزبی وجناحی رابه واکنش های رنگارنگ ،درمقابل وی واداشته است نمی توان عبور کرد.
پس بایدپذیرفت که این سه خصیصه فردی هوشنگ صیدالی که تشکیل دهنده سه ضلع مثلث مهم مدیریتی است وی راازبروزتصمیماتی باکمترین درصداشتباه مبرامی سازد.
درتعریفی ساده می توان خواسته برحق مردم دررعایت عدالت ،اشرافیت برحدومرزقانون وانصاف درنقدونظرها راازاضلاع مکمل وتکمیل کننده مثلث مدیریتی هوشنگ صیدالی قلمدادنمود.
پس باتوجه به ساختاربیان شده ،هریک مدیران،کارمندان وحتی کارگران درحفظ پایداری این مثلث مدیریتی درشرکت بهره برداری نفت وگازگچساران می تواندنقشی بسیار مهم وتاثیر گذار را از خود برجای گذارند.
چندی است حادثه تلخ نرگسی خاطر،اذهان عمومی نفت وگازشهرستان گچساران ومردم استان وحتی کشوررابه شدت جریحه دارنموده است.
بابروزاین حادثه شاهدتغییرات مدیریتی ازسوی شخص اول شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بودیم.
ازنامه ای که با بسم الله عزل مدیران وکارمندان این حادثه توسط بیژن عالی پوربه نگارش رفت، تانقش بستن امضای هوشنگ صیدالی درحکم های افرادجایگزین ،نمی توان بااستفاده ابزاری ازکلمات وافرادویاباتولیدالقاب ویادآوری مثل هایی ،وجوداشتباهات مدیریتی درجلوگیری ازبروزآن حادثه تلخ رابه نحوء برگزیدن یک مدیرودوسرپرست درشرکت بهره برداری نفت وگازگچساران غیرمرتبط وبه این بهانه شخص هوشنگ صیدالی را مورد حمله قرار داد.
ماهمه درزیریک پرچم وبایک سرودملی درجغرافیایی مشترک به نام ایران زندگی میکنیم،بی شک همه مدیران ومسئولان حال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،درشهرستان گچساران ازصمیم قلب دغه دغه هایی فراترازنگاه های کوته بین اقوام سالاران طایفه ای رادنبال می کنند که هدفی به جز خواباندن نشاء بی اعتمادی درمیدان تصمیمات مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران ،هدفی دیگر رادنبال نمی کنند .
مدیران شایسته وقابل اعتماد،همچون هوشنگ صیدالیهادرایران فراوانند،بیاییدبه جای بادکردن رگ عقده های قومی ،درنوک قلمهاویا باتزریق اجرعیت خودخوانده حزبی دراذهان عمومی، ،سازهای راکوک نکنید که درگذرزمان آلودگی صوتی آن رسوایی عمومی شمارادرگوش ها نوازش دهد.
چنانچه همه به دوراز حب وبغض ها ی سیاسی،پیش داوری های خودخوانده، ،رقابت های منفعت طلبانه وتلاش های نافرجام برای کسب موفقیت های فردی به نام گروهی در استان گام بردارند،یقینا شاهد شکوفایی بیش از پیش درکشور وبه طبع آن درشهرستان گچساران خواهیم بود.
شرکت نفت گچساران متعلق به همه استان است ازاین رو مجموعه مدیران وکارکنان آن رکنی مهم واساسی در چرخ های مهم اقتصاد استان را برعهده دارند.
پس بیایید با قلم هایمان بیش از آنکه ناخواسته آن را روبه عقب بخوانیم ،برای حرکت روبه جلو ی آن در افق های درخشان پیش رو در شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران قلم زنیم تاهریک به نوبت خود سهمی هرچندکوچک در شکوفایی اقتصاد استان کهگیلویه وبویراحمد وشهرستان گچساران ایفا نماییم.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *