آخرین اخبار

گچساران معبر زائرین حسینی

سالهاازاکتشاف نفت دراین سرزمین میگذردولی همانطورکه برای اکثرمااتفاق افتاده هرگاه دراستانهای نیمه شمالی کشورنام شهرستان مابرده میشودازوجودچنین شهری اظهاربی اطلاعی می شودوگاهاآنراباگچسراستان البرزاشتباه می گیرند.یعنی تولید۲۳ درصدازنفت این کشورنتوانسته است نام این سرزمین ومردمان غیورش رادرایران اسلامی بلندآوازه گرداند.دریکی دوسال اخیرحرکات خودجوش مردمی قابل ستایشی درشهرستان شکل گرفته که درشناساندن جایگاه ومنزلت رفیع گچساران درخورتقدیراست.بعنوان […]

اشتراک گذاری
۲۳ آبان ۱۳۹۵
کد مطلب : 3132

سالهاازاکتشاف نفت دراین سرزمین میگذردولی همانطورکه برای اکثرمااتفاق افتاده هرگاه دراستانهای نیمه شمالی کشورنام شهرستان مابرده میشودازوجودچنین شهری اظهاربی اطلاعی می شودوگاهاآنراباگچسراستان البرزاشتباه می گیرند.یعنی تولید۲۳ درصدازنفت این کشورنتوانسته است نام این سرزمین ومردمان غیورش رادرایران اسلامی بلندآوازه گرداند.دریکی دوسال اخیرحرکات خودجوش مردمی قابل ستایشی درشهرستان شکل گرفته که درشناساندن جایگاه ومنزلت رفیع گچساران درخورتقدیراست.بعنوان مثال بزرگداشت قیام۱۹ آبان ۵۷ مردم گچساران درهمگامی مردم انقلابی این دیارباجریان انقلاب- که عنوان نکردنش ظلم بزرگی به تاریخ این دیاراست-یکی ازاقدامات خوب ومفیدبوده است.اقدام مهم وشورانگیزدیگرکه درتاریخ این شهرستان بی مثل ومانندبوده ««* دایرکردن موکب طریق الکربلا*»» درمرکزشهرودرجوارشهدای گمنام است که برخودواجب دیدم تاچندسطری دراین موردبنویسم ورسالت رسانه ای خودم رادرترویج وتکریم این حرکت بزرگ انجام دهم.کل یوم عاشوراوکل ارض کربلا نه کهنه میشودونه تکراری ٬ درهرسرزمینی ودرهرکوی برزنی که نام ویادحسین( ع) زنده شودکربلا برپاخواهدشدوالحق امسال کربلایی ترین واربعینی ترین سال تاریخ گچساران رقم خورد.چقدرفکروایده ی خوبی بود.ازهمان ابتداکه جرقه ی دایرشدن این موکب زده شدونظرات متفاوتی درمورمکان موکب ابرازمی گردیدشورونشاط وهمراهی وهمگامی عمومی درچشم های مشتاقان وعاشقان حسینی به وضوح مشاهده می شد.پس ازمشخص شدن مکان موکب که الحق بهترین مکان هم هست حرکت خودجوش وعظیم مردمی دربرپایی وسروسامان بخشیدن به امورات موکب آغازشد٬زن ومرد٬پیروجوان٬کوچک وبزرگ٬فقیروغنی وهمه وهمه عاشقانه پای کارآمدندوکاری کردندکارستان.کاری کردندکه امروزدیگرکرمانی وسیستانی ویزدی ومشهدی وسمنانی و…..‌بانام گچساران غریبه نیستندواین شهرومردمان غیورش راوخادمی آنها رافراموش نمیکنندونام اباعبدالله( ع) باعث سربرآوردن وبلندآوازه گی این شهرومردمانش گردیده٬ اگردلنوشته های زوارحسینی رادردفترهای این موکب مطالعه کنیدبه حقیقت این مطالب پی خواهیدبرد.صبح وظهروشب چنان جوش وخروشی دراین موکب برپاست که به اذعان رزمندگان این صحنه های ماندگارفقط وفقط دردفاع مقدس دیده شده است.نمازجماعت های پرازمعنویت ومسابقه ی بی پایان درانجام کارهای خیرو….. به برکت این حرکت شکل گرفته است‌.کاری که جرقه اش چنین شراره ای به پاکرده بی شک درسالهای بعدفراگیرتروپرشکوهتر خواهدبود.ازپیرمردمستمندی که خودش تحت پوشش کمیته امدادبودوکیسه ی برنجی خریده بودوبه موکب اهدا میکردتاآن مرددل بزرگی که کارت حقوق چندمیلیونی اش رابه موکب داده بودومیگفت هرجاکم آوردیدازاین کارت برای زوارحسین(ع) خرج کنیدهمه میگفتندماکه سعادت زیارت مرقدامام درکربلا نصیبمان نشده میخواهیم باخدمت به این زوارموردشفاعت امام واقع شویم. وهزاران موردخردودرشت دیگر……چه وحدتی برپاشده ….درپایان تنهاچیزی که به ذهنم متبادر میشوداین است که بگویم الحمدلله .خدایاشکرت ازاینکه مارادوست داراهل بیت کردی ماراعاشق اباعبدالله نمودی ومارادربین مردمی قراردادی که ازجان ومال خودبرای امامشان میگذرندوازخواب واستراحتشان چشم پوشی میکنندتادردستگاه عظیم امام حسین( ع) خدمتی هرچندکوچک- واکس زدن کفش یک زائر- انجام دهندواینجاست که بایدسرتعظیم دربرابراین فرهنگ وحرکت فرودآوردوبه این مردم شریف دستمریزادگفتوخداقوت.اجرتان بازینب دلسوخته.درپایان به دوستان برنامه سازومستندسازشبکه دناپیشنهادمیکنم مستندی یکروزه ازاین موکب بسازیدتااین حرکت ماندگارترشود.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *