کد خبر : 26146
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۲

اندرحکایت بازار نابسامان گچساران /گرانی ها دربام نفت ایران بیداد می کند+تصاویر

اندرحکایت بازار نابسامان گچساران /گرانی ها دربام نفت ایران بیداد می کند+تصاویر

.

 

گویی نظارت در بازار وجود ندارد و یا دستگاه‌های نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و به اعتقاد مردم کالایی که گران شد، دیگر ارزان نخواهدشد و تنها باید به وضع موجود عادت کرد.

پروژه بازآفرینی وپیاده محورخیابان بلادیان گچساران در چند روز آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید که به همین بهانه به سراغ جمعی از بازاریان وکسبه این خیابان رفته در گفت و گویی میدانی نظرشان را درخصوص تاثیر ساختارجدیدخیابان برنوع کسب وکار و نیزحال و هوای این روزهای بازار و گلایه های بازاریان؛جویا شده است که در ادامه این گزارش را دنبال کنید.

در ابتدای گزارش به سراغ فروشنده یک فروشگاه مواد غذایی رفتیم،جوان بازاریابی که برای چندشرکت دخانیات فعالیت دارد در حال تحویل و لیست کردن اقلام سیگارهایی بودکه تحویل فروشنده می داد،جوانی ۳۲ساله بالیسانس تاسیسات.

فایده ای بهترازهیچ!

 وی در ادامه درخصوص نوع فعالیش این گونه پاسخ داد که گاهی درانتخاب شغل ،وقتی بین مدرک تحصیلی وبیکاری چاره ای جزتلاش برای کسب روزی نداری مجبوربه انتخابی هستی که با رشته و مدرک تحصیلی ات همخوانی ندارد.

این جوان گچسارانی درادامه تصریح می کند:دریک بازاریابی معمولی به این نتیجه رسیدم که برآورده کردن این قسمت ازنیازجامعه کنونی وبستن قراردادبا شرکت های مجازایرانی حداقل برایم فایده ای بهترازهیچ دارد.

ازاین وضعیت آزرده خاطرم

وی در پاسخ به این سوال که آیا ترویج فرهنگ مصرف دخانیات کارمضری برای سلامت جوانان شهرنیست؟اینگونه پاسخ می دهد که ازمیان کسبه های گچساران طبق لیست من ۱۷۶مغازه مشتری دائم وماهیانه محصولات شرکت های طرف قراردادبنده هستند و روزانه برای ۱۴ مغازه پخش سیگاردارم و هزینه ماهیانه درآمدمن دومیلیون و۲۰۰ هزارتومان می شود که برای شرایط فعلی ام بهترازبیکاری است،گرچه بیشترازآنچه تصورش راداشته باشیدازاین وضعیت آزرده خاطرهستم بایدبگویم بد از بدتر بهتر است و آیامسئولین شهرم برای نوع لیسانس من درپروژه هایاشرکت هاشغلی پیشنهادمی کنند؟!.

این جوان گچسارانی در ادامه می گوید:گرانی واقتصادکنونی بر دخانیات هم تاثیرگذاربوده واجناس شرکت های داخلی هم گرانترازقبل توزیع می شوند،مصرف دخانیات بین جوانان بیشترشده واین شامل سیگارو قلیان دربیشترمواردو سنین ۱۵ تا۲۵ سال است واولین جوابشان دربرابریک چرای بزرگ ازطرف شمایک کلمه است ؛”بیکاری”؟.

درادامه نیز فروشنده فروشگاه مواد غذایی درپاسخ به اینکه آیا تغییرات ساختاری خیابان بلادیان برکم یا زیاد فروش روزانه شماتاثیری داشته است، می افزاید:بایدبگویم صددرصد،برای من که انتهای خط ممتد این خیابان ودرست سرچهار راه قرار دارم هم خوب است ،مشکلی ندارم چرا که هم تردد ماشین هاهم جمعیت انسانی راکنارمغازه ام دارم و اما بزرگترین فشاری که برمن وخانواده ام به عنوان صاحب مغازه وکسب وکارم وجود دارد ،تحریم هاوگرانی های حاکم برکشور و به نوعی تورم است و شایدچند مغازه بالاترازمن نظرشان متفاوت باشداما این وضعیت برای من تغییری نداشته است.

وضعیت کسب وکارم افتضاح است

در تکاپوی گزارش نیز سری به یک مغازه موکت وپتو فروشی زدیم که در خصوص وضعیت بازار در این نقظه از شهر نیز تصریح می کند:وضعیت کسب وکارم افتضاح است و بایدبگویم به نسبت سال گذشته فروش آنچنانی ندارم وگرانی وتورم تاثیرش برجنس مغازه من ۷۵ درصدی است درحالی که موکت سال گذشته بانرخ متری ۱۰ هزارتومان معامله می شدهمان جنس امسال ۱۸ هزارتومان است بایدبگویم امسال با آنکه تادو روز دیگربارجدید هم می رسد هیچ تغییری درنوع فروش رضایتبخش نداشتم.

این فروشنده ادامه می دهد:به عنوان یک کاسب ،مشتری خودم رادارم وبه این اصل معتقدم که هرکاسب بایدمشتری ثابت خودش راحفظ کند و اگرمشتری جنس راداشته باشی بی شک اولین چیزی که این روزها او را ازخریدمنع می کندوضعیت خیابان نیست وضعیت تورم واقتصاد است قدرت خریدمردم بسیارضعیف شده وجای نگرانی زیادی دارد.

اثر بسیار بد تورم برنرخ دارو

در ادامه گزارش سری هم به داروخانه “دکتر البادی” زدیم که بارویی گشاده استقبال می کند و نیز اینگونه پاسخ می دهد که وضعیت تحریم و تورم اثربسیاربدخود را بعد از مواد غذایی بر داروگذاشته است و متاسفانه ۱۲۴قلم داروی “او.تی.سی”ازفهرست خدمات وبیمه سلامت درآمده وبانرخ آزادمحاسبه می شوند.

وی می افزاید:کسردارو زیاد داریم داروی پارکینسون ،داروهای اعصاب، آمپول های تخصصی،آنتی بیوتیک اطفال برای بیماری های عفونی موجودنیستندوکمیاب هستند.نرخ تورم صددرصددرخرید دارو تاثیرداشته است مطالبات داروخانه ها ازبیمه بنیادها مثل بنیادشهیدپرداخت نشده است واین درحالی است که درقبال پرداخت داروی رایگان به بیمه شدگان بیمه دی و آنهامطالبات ما ازفروردین۹۷ تاکنون فقط درفروردین پرداخت شده وداروخانه هااکثرا با این موردمشکل دارند.

البادی درادامه اظهارمی کند:بطورمثال شربتی که فروردین به قیمت یکهزارو۵۰۰تومان بوده الان سه هزارو۵۰۰تومان است وحدود۱۵۰درصدافزایش قیمت داشتند،بیمه هاکسری بودجه بالاآورده اند و شرکت هاتصفیه هارا پایین آوردندوداروخانه ها اندازه نیازخریدندارند.

تفاوت نرخ شیرخشک درسه خریدمتوالی!

وی درادامه درقیاس نرخ شیرخشک وپوشک بچه تصریح می کند:آنقدرنرخ پوشک متغییر وگران شدکه ازآوردن پوشک معذورشدیم ونرخ شیرخشک هادرسه خریدمتوالی متفاوت است.بطورمثال قیمت یک قوطی شیرخشک درسه مرحله ازهردوماه یکبار،۲۳ هزارتومان به ۲۵هزارتومان و نیز۲۸ هزارتومان افزایش یافته است و درشهرهای بزرگترچون سیستم فروش کامپیوتری است وبه نرخنامه به روزکشوری وصل است شمایک قوطی شیرخشک ۲۳ هزارتومانی رابه نرخ ۲۸ هزارتومان خریدمی کنیدولی خوشبختانه درشهرماباتوجه به قیمت درج شده به فروش می رسد،این مورد درداروها نیز فرق داردگاهی داروهای تخصصی تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستندوتهیه آنهابانرخ کنونی بسیارسرسام آور است.

درادامه گزارش فروشنده جوان یک شیرینی فروشی نیز گلایه هایش را اینچنین بیان می کند: آرد دولتی تا۲۰روزپیش کیسه ای ۵۴هزارتومان بودوامروز۶۲هزارتومان محاسبه شده است،قیمت شکرچهارهزارتومان برای هرکیلوبودکه امروزدربازار۶ هزارتومان هم نایاب است بی شک این تناقض قیمت برنرخ فروش شیرینی تاثیردارد.

قیمت های نجومی مغازه ها درگچساران

وی می گوید:تغییرات و ساماندهی خیابان بلادیان برقیمت مغازه هانیز تاثیرگذاربوده در ردیف مقابل مغازه من یک باب مغازه یک میلیاردو۲۰۰میلیون تومان معامله شدکه فروشنده سخت ناراحت بودومی گفت درموردملکش متضررشده است،برای فروش شیرینی من هم وضعیت اینگونه است قطعاباتوجه به گرانی تورم و وضعیت اسفبارکنونی اقتصاد،پیاده محورشدن تنهابازارشهروتنهاخیابان پُرتردد شهر،برنوع خریدمردم اثرگذاشته کسی که ازاول خیابان تا این مکان می آیدخریدش راقبل ازمن درراحت ترین جای نزدیک با وسیله نقلیه انجام می دهد،منظورم  برای خرید مراسمات جشن هاواعیاد مختلف سال است واین برای فروش من مثل یک سَمِ مُهلِک می ماند.

گرانی اجناس بیداد می کند

در گرما گرم گزارش نیز به سراغ یک فروشنده کارآفرین در مغازه تولید بالش های سنتی ،پشتی وپارچه های مبلی می رویم که نظرش را اینطور بیان می کند:ضرر وتنهایک ضرربزرگ برای شغل من است،فردی که تعمیرات پُشتی ویاسفارش دوخت ودوز برای ۱۲ قلم دارداگربرای وسیله نقلیه دچارمشکل شودخریدش را ازمکانی دیگرانجام می دهدواین یک فاجعه است،من ازروز تغییرات خیابان فقط وفقط ضررکرده ام و مردم قدرت خریدشان ضعیف شده و گرانی ها بیدادمی کنداماخریدبرای جهزیه عروس که گرانی وارزانی نمی شناسد؟!،این پیاده محوری وعدم ترددخودرو برای من سخت گذشته است.

درادامه نیز فروشنده یک فروشگاه لوازم خانگی نارحتی اش را از وضع موجود بازار درخیابان بلادیان اینگونه بیان می کند و می گوید: به تناسب سال گذشته هزینه جابجایی کالای بزرگی مثل یخچال ،اجاق گاز و لباسشویی هم به هزینه هایم اضافه شده است که برای فروشنده هایی که خیابان شیرازهستندیانزدیک زیرگذربهترشده ولی برای من که درست قلب بازارهستم وروزگاری هزینه کردم تابادلی خوش آینده پرفروشی را رقم بزنم اماتغییرات خیابان ضررهای زیادی برمن واردکرده است.

ازوضعیت خیابان بلادیان راضی نیستم

وی در جواب این سوال که تورم وگرانی در فروش بیشتراثرداشته یاپیاده محورشدن خیابان بلادیان ؟؛نیز تصریح می کند:بنده درگچساران زندگی می کنم قدرت خریدمردم هرچقدرکم و ضعیف شودبازهم لوازم خانگی در راس خریدهای واجب زوج های جوان ونیزجهیزیه می باشدو برای جابجایی ها عدم دسترسی به وانت بارمسبب ضررهای زیادی است چقدرمی توانم بایک گاری بارخودراتاچندین مترپایین تربرسانم؟به هرحال ازوضعیت خیابان راضی نیستم.

آقای نادری ،آجیل فروش خوش قلب شهرمان که چهره متبسم ولحن پرجذبه اش درهرخریدقابل تقدیراست،وی از مخالفین طرح ساماندهی خیابان بلادیان بوده و در ادامه گزارش با انتقاد و گلایه می گوید: ماتنهایک کارخوب کردیم و وقتی حجره ای ازپدرمان ارث رسید،باحفظ شغل به فرزندم رساندم این تنهادارایی من است باشغلی متفاوت،آجیل فروشی دراصلی ترین خیابان شهر.سالهاست که پسته ،بادام ،انواع مغزها،نخودچی وآجیل رادرمعرض فروش قرارمی دهم ازمخالفین طرح پیاده محورشدن خیابان بلادیان بودم وبارهادلیل اعتراضمان راگفتیم اماطرح اجرایی شد.

بازار بایک رکود دست وپنجه نرم می کند

وی تصریح می کند:تنهاخیابان شهرکه محل کسب وکاربسیاری ازکسبه قدیمی وخوشنام است اکنون باعدم تردد وسایل نقلیه بایک رکود دست وپنجه نرم می کند،اگرقراربودمرکزیت بازار راتغییردهندتاقدرت خریدومراکزخریدمردم درشهرپراکنده شودمی توانستندباهمین هزینه یک بازارچه شکیل درجای دیگرشهربرپاکنند.

نادری ادامه می دهد:تاثیریک نگرش خاص براین تغییرحاکم بودوبه وضوح لمس می شود و اگرتوجه کنیداکثرقریب به اتفاق افرادی که دراین مکانهاترددمی کنندجوانان هستند.تیپ جوان امروز،بدلیل بیکاری قدرت خرید ندارد وعادت به دیدن وگذشتن ازجنس داردشماهم باشیدپسته ای که سال گذشته ۸۰هزارتومان بودودرحال حاضرتا۲۵۰هزارتومان هم فروش می رودآیارغبتی یادرآمدی برای خریدش دارید؟رکودخریدازماراکناربگذاریم آیاتغییری دردستمزدهایانرخ بازنشستگی هااتفاق افتاده است؟که بایددرآمدزایی نسل جوان رابالاببریم و نیز رکودوبیکاری راازبین ببریم.

وی درادامه باز هم تصریح کرد:مردم وقت خریدبه کیفیت پسته هادرنمونه های مختلف دقت نمی کنندگاهی کالای بی کیفیت به سبدخانوارواردمی شود،این مستلزم یک فرهنگسازی است تادربرابرمصرف تمام اقلام خوراکی مصرف آجیل وخشکبارهم جای خودرا در خانه هابازکند.

بزرگترین معضل خیابان بلادیان؟

وی افزود: بزرگترین معضل خیابان بلادیان درحال حاضرامنیت حجره های مردم وفروشنده هاست و واجب تراز سطل زباله هاکه قراراست تعبیه شود،امنیت هم واجب است مادراین خیابان پرترددبا آن فرعی هایی که روشنایی مناسب ندارندکمبودنیروی پلیس رالمس می کنیم همین چندوقت پیش درتاریکی شب کیفِ چندمشتری و رهگذررا ربودند.

پسرآقای نادری درادامه گزارش هم با ما همراه می شود و نظرش را اینگونه بیان می کند:چندوقت دیگربازارانتخابات گرم می شودوهمه کاندیداهاازکسبه انتظارحمایت دارندوبازارکاغذبازی وریخت وپاش های کاغذی داغ داغ می شود،نمی دانم برای آن روزهاو حجم تولیدبرچسب های کاغذی و تبلیغاتی چاره ای اندیشیده اند؟.

قدرت خرید و فروش پایین آمده است

وی گفت:به نظرم نبایدتنهابازارشهررا دچاریک بحران وبی تحرک می کردند،اینجامحل کسب اصفهانی ها وبهبهانی های اصیل وقدیمی وکسبه هایی است که حق آب وگِل دارندالان بسیاری نگران این بی تحرکی وبی ترددی هستندومی گوینداین اقدام قدرت فروش بسیاری ازکسبه هاراپایین آورده است.

زیبا ویکدست شدن بازارنیازبود

گزارش را با فروشنده لوازم التحریرادامه می دهیم  و با توجه به گرانی اجناس دربازار و دغدغه های شغلش،اظهارمی کند:نرخ لوازم التحریربعدازمهرماه به شدت افزایش داشته است و فصل خوب خریدوفروش برای مامهرماه هرسال است امادرفصول بعدی افت کاری داریم وبایدبگویم قدرت خرید مردم ویافروش ماصفرشده است وازاین وضعیت کنونی راضی نیستم،درموردتغییرات خیابان بلادیان بایدبگویم برای نمای زیبا ویکدست شدن بازارنیازبودوقطعادرآینده تاثیراتی برروندقیمت مکان هاخواهدداشت و وجودیک بیلبورد تبلیغاتی بسیار واجب است تا ازتبلیغات کاغذی جلوگیری شود.

کنارکوهی هم با همان لبخندهمیشگی اش در روشگاهش از ما پذیرای می کند  ودرحالی که لیست خریدیکی از مشتریان را اماده می کند،می گوید:برای مالکین مغازه یک قلم اجاره دادن خط بخورد،همین مبحث گرانی وتورم آزاردهنده است و بنده به عنوان یکی ازفروشندگان موافق طرح پیاده محورشدن خیابان بلادیان،اعتقاددارم ترددبیشتر،فروش بهتر.اما این روزهااصلافروش قابل توجهی نداشتم.

ساماندهی خیابان به نفع یا ضررکیست؟

وی اظهارکرد:وضعیت بحرانی اقتصادوتورم و گرانی یکطرف قدرت ضعیف خریدمردم طرفی دیگرامابایدقبول کنیم جزمشتری های قدیمی وثابت ،تردد مشتری هاهم کمترشده است ونمی دانم تاثیرقیمت ملک دراین خیابان به نفع یا ضررکیست؟ امامی دانم بیشترین ضررراکسبه هایی می کنندکه دربخشهای فرعی هستند.

کنارکوهی درادامه تصریح می کند:بازاگرهمین مشتری های قدیمی نباشندنمی توان برای یک خریدخوب یایک ماه خوب برنامه ریزی داشته باشی،قبلامشتری باوسیله خودش می آمدخریدهاراتحویل می گرفت وبه سرعت بدون دغدغه سوارتاکسی یاماشینش می شداماحالابایدچندبسته راتامکانی که قراراست سوارشودجابجاکند.معضل این طرح شایددرفعالیت کسبه های لوازم خانگی به چشم بخوردکه مشکل حمل ونقل دارند و یا هم وضعیت آزمایشگاه هاومطب هاکه بدون ترددماشین و رساندن بیماران باوضعیت پیاده محوری دچارمشکل شده است،بنظرم سالخوردگان وبیماران قلبی و ارتوپدی دچارمشکلات جدی هستند.

وی در انتهای گزارشمان باخنده ادامه می دهد:برایم پیش نیامده اجاره مغازه بدهم یابخواهم معامله کنم مردم ازسراقتصادعجیب این روزهانه قدرت خریددارندنه قدرت پرداخت نرخی اضافه، امابرای برخی شنیدم وضع خوب بودوبرای برخی هم صحبت ضرراست و بایدببینیم درآینده چه می شودو اما سرلوحه زندگی من  توجه به قشر فقیر و رعایت کردن حق الناس است.

روز به روز جیب‌های مردم خالی‌تر می‌شود

به نظر می‌رسد در پایان سالی که کشور گرانی عجیبی را در تمام بخش‌ها و بازارها تجربه می کند، وظیفه نهادهای نظارتی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده بیش از هر زمان دیگری است، اما گویی نظارت در بازار وجود ندارد و یا دستگاه‌های نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و به اعتقاد مردم کالایی که گران شد، دیگر ارزان نخواهدشد و تنها باید به وضع موجود عادت کنیم چراکه همه از تولیدکننده تا فروشنده افزایش قیمت را حق طبیعی خود می‌دانند،و این در حالی است که دستمزدها هیچ افزایشی قابل توجه ای نداشته و روز به روز جیب‌های مردم خالی‌تر می‌شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.